Stanovy

Stanovy spolku

CENTRUM PRO DÍTĚ S DIABETEM, z.s.

PREAMBULE

V roce 2004 bylo založeno Občanské sdružení Dítě s diabetem, které vzniklo z iniciativy rodičů diabetických dětí a profesionálů pracujících s osobami s onemocněním Diabetes mellitus (dále jen "DM") a jiným autoimunitním onemocněním, které je s DM spojeno.

V roce 2014 se sdružení transformovalo na spolek a od roku 2015 používá název CENTRUM PRO DÍTĚ S DIABETEM, z.s.

Čl. I

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku:

CENTRUM PRO DÍTĚ S DIABETEM, z.s (dále též "spolek")

 1. Sídlo spolku:

OSTRAVA

 1. Účel (poslání) spolku

Pomoci osobám s onemocněním Diabetes mellitus a jiným autoimunitním onemocněním, spojeným s DM, a jejich rodinným příslušníkům vyrovnat se s tímto celoživotním onemocněním.

Usilovat svou činností o zlepšení péče o osoby s DM a jiným autoimunitním onemocněním, spojeným s DM, a podílet se na jejich celoživotním vzdělávání ve všech oblastech umožňující rovnocenný přístup k těmto osobám.

Čl. II

Činnost spolku

 1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku popsaného v čl. I., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
 2. edukace diabetiků, zdravotnického personálu a osvěta společnosti o diabetu
 3. pořádání přednášek, konferencí a vzdělávacích aktivit
 4. organizování kampaní a petičních aktivit
 5. vydávání a distribucí publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
 6. spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi
 7. spolupráce s lékaři a zdravotnickými zařízeními, které o nemocné s DM a jiným autoimunitním onemocněním, spojeným s DM, pečují
 8. poskytování informací o rozsahu úhrad zdravotní a sociální péče pro diabetiky
 9. prosazování zkvalitnění sociální a ekonomické podpory diabetických dětí iniciativními návrhy v rámci zákonných úprav
 10. společných setkávání
 11. vyměňování zkušeností mezi členy spolku vzájemně
 12. poskytování odborného poradenství
 13. půjčování kompenzačních pomůcek
 14. pořádání sportovních, kulturních akcí nejen pro členy spolku a jejich rodinné příslušníky, ale i veřejnost se zájmem o tuto problematiku
 15. zastupování zájmů jednotlivých členů
 16. pomoci rodinám při zařazování dětí do školních a předškolních zařízení

Čl. III

Řádné členství ve spolku

 1. Řádným členem spolku se může stát každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a posláním spolku. Je-li členem dítě do 18 let, přebírá jeho práva a povinnosti zákonný zástupce.
 2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky radou spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
 3. Řádný člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. podílet se na činnosti spolku předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, ke svým připomínkám si vyžádat stanovisko orgánu spolku
  3. právo volit a být volen do orgánů spolku má člen od dovršení 18 let. Za osobu mladší 18 let tyto práva přebírá jeho zákonný zástupce. Byl-li v den dovršení 18 let dítěte zákonný zástupce členem orgánu spolku, zůstávají mu práva a povinnosti člena orgánu do dne zániku členství v orgánu spolku dle těchto stanov. Po tuto dobu je osvobozen od platby členského příspěvku a má veškerá práva a povinnosti řádného člena. Předchozí ustanovení platí, pokud dítě i po dovršení 18 let nadále zůstává členem spolku. V opačném případě je zákonný zástupce - člen orgánu spolku - povinen platit členské příspěvky a sám se stát členem spolku.
  4. seznamovat se s údaji o činnosti spolku, nahlížet do účetnictví spolku
  5. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)
 4. Řádný člen spolku má povinnost:
 5. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánu spolku, respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
 6. aktivně hájit zájmy spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
 7. platit členské příspěvky ve výši a lhůtě schválené členskou schůzí
 8. Řádné členství ve spolku zaniká:
 9. dobrovolným vystoupením člena - členství končí dnem doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku,
 10. zánikem spolku,
 11. na konci kalendářního roku, ve kterém člen neuhradil členský příspěvek,
 12. vyloučením člena - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; rada spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje stanovy, zásady a cíle spolku a ohrožuje tak řádné plnění poslání spolku
 13. úmrtím člena
 14. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 15. Rada spolku je povinná vést seznam členů, který je neveřejný.

Čl. IV

Čestné členství ve spolku

 1. Čestným členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj spolku. Čestné členství je přiznáno rozhodnutím členské schůze spolku a vzniká dnem přijetí tohoto rozhodnutí.
 2. Čestný člen je osvobozen od platby členského příspěvku
 3. Čestný člen spolku má právo
  1. účastnit se zasedání členské schůze spolku s hlasem poradním
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
 4. Čestný člen spolku má povinnost
 5. dodržovat stanovy spolku
 6. aktivně hájit zájmy spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
 7. Čestné členství ve spolku zaniká:
 8. dobrovolným vystoupením člena - členství končí dnem doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku,
 9. zánikem spolku,
 10. vyloučením člena - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení čestného člena ze spolku; rada spolku má právo vyloučit čestného člena, pokud svým jednáním porušuje stanovy, zásady a cíle spolku
 11. úmrtím
 12. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 13. Rada spolku je povinná vést seznam členů, který je neveřejný.

Čl. V

Bezplatné členství ve spolku

 1. Bezplatným členem spolku se může stát fyzická osoba, která je rodinným příslušníkem řádného člena spolku.
 2. Bezplatný člen je osvobozen od platby členského příspěvku
 3. Bezplatný člen spolku má právo
 4. účastnit se zasedání členské schůze spolku s hlasem poradním
 5. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
 6. Bezplatný člen spolku má povinnost
 7. dodržovat stanovy spolku
 8. aktivně hájit zájmy spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
 9. Bezplatné členství ve spolku zaniká:
 10. dobrovolným vystoupením člena - členství končí dnem doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku,
 11. zánikem spolku,
 12. vyloučením člena - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení čestného člena ze spolku; rada spolku má právo vyloučit čestného člena, pokud svým jednáním porušuje stanovy, zásady a cíle spolku
 13. úmrtím
 14. pokud řádný člen dovrší 18-ti let - bezplatný člen má možnost stát se řádným členem spolku.
 15. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 16. Rada spolku je povinná vést seznam členů, který je neveřejný.

Čl. VI

Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
  1. Členská schůze
  2. Rada spolku
  3. Kontrolní komise
 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 3. Funkční období volených orgánů je stanoveno na 3 roky. Členství v radě spolku a kontrolní komisi spolku je vzájemně neslučitelné. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze.
 4. Členství ve volených orgánech spolku zaniká
 5. uplynutím funkčního období
 6. písemným odstoupením člena orgánu spolku. Členství ve volených orgánech v tomto případě zaniká po uplynutí 2 měsíců ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení člena z orgánu spolku
 7. odvoláním člena rady spolku a revizní komise členskou schůzí a odvoláním předsedy radou spolku, pro porušení jeho povinností. Členství končí dnem písemného doručení o odvolání členovi orgánu. Odvolaný člen je povinen do 10 pracovních dnů předat veškerý finanční a hmotný majetek spolku, účetnictví spolku a další evidenci spolku.
 8. zánikem členství ve spolku
 9. úmrtím

Čl. VII

Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku. Do její působnosti tak náleží:
  1. schvaluje stanovy spolku a jejich změny
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období předkládané radou spolku
  3. volí radu spolku a kontrolní komisi spolku
  4. odvolává člena rady spolku a kontrolní komise spolku, v případě porušení jeho povinností
  5. rozhoduje o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti
  6. rozhoduje ve věcech změny charakteru spolku či jeho zániku
  7. hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů.
 2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku nebo kontrolní komise. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 4. Hlasování jednotlivých bodů programu je vždy veřejné.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání minimálně 15 % všech řádných členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných řádných členů spolku. Každý hlasující člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.
 6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s bodem 3, čl. VI, těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem 90 % přítomných členů spolku.
 7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. Rada spolku zajistí, že zápis z průběhu členské schůze bude členům spolku zaslán nejpozději do 30 dnů od konání členské schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
 8. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může předseda nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat náhradní zasedání členské schůze ve lhůtě 15 dní od předchozího zasedání. Tato schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.
 9. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. V takovém případě je členská schůze usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Čl. VIII

Rada spolku

 1. Rada spolku je statutárním orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami mezi jednotlivými zasedáními členské schůze. Rada spolku za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 2. Navenek jedná za spolek ve všech věcech předseda, další členové rady jednají pouze společně s předsedou nebo na základě jeho pověření. Ve věcech podle odst. 8 tohoto článku jedná za spolek Rada jako kolektivní orgán.
 3. Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů
 4. Rada spolku má pět členů.
 5. Členem rady spolku může být pouze člen spolku, v případě dítěte do 18 let jeho zákonný zástupce.
 6. Předsedu volí rada spolku ze svých členů na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá následující den po dni volby.
 7. Předseda
  1. je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a plynulý chod spolku, jedná jeho jménem a zastupuje spolek navenek
  2. při své činnosti je odpovědný radě spolku
  3. přijímá na základě rozhodnutí rady zaměstnance spolku do pracovního poměru, ukončuje jejich pracovní poměr a dohlíží na práci zaměstnanců spolku
  4. připravuje podklady pro jednání rady spolku, svolává zasedání členské schůze, je zodpovědný za archivaci zápisů ze zasedání členské schůze.
 8. Rada spolku jako kolektivní orgán rozhoduje o těchto věcech:
 9. volí a odvolává ze svého středu předsedu spolku
 10. vypracovává a schvaluje rozpočet a návrh plánu hospodaření spolku
 11. dbá na řádnou péči o majetek a na řádné naplňování účelu (poslání) spolku
 12. rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku
 13. odpovídá za vedení účetnictví, řádné hospodaření a jiné písemné evidence spolku
 14. svolává a připravuje podklady pro rozhodnutí členské schůze
 15. schvaluje interní a organizační normy spolku
 16. rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody
 17. rozhoduje v dalších věcech, které si k rozhodování vyhradí.
 18. Rada se schází podle své potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, přičemž zasedání rady může svolat předseda spolku nebo kterýkoliv z jejích členů. Na schůzi rady mohou být hosté. O bodech uvedených v čl. VII odst. 8 rada jedná a rozhoduje kolektivně. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Čl. IX

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku odpovědným členské schůzi spolku.
 2. Kontrolní komise má tři členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku.
 3. Kontrolní komise zejména
 4. kontroluje veškerou činnost rady spolku, předsedy spolku; zjistí-li nedostatky, upozorní na ně předsedu i radu spolku
 5. dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy
 6. projednává stížnosti členů spolku na činnost orgánů a žádá na orgánech spolku či zaměstnancích příslušná vysvětlení
 7. zpracovává zprávu kontrolní komise o kontrole hospodaření za uplynulý účetní rok
 8. Kontrolní komise se schází podle své potřeby, nejméně však dvakrát ročně, přičemž jedna ze schůzek má za cíl odsouhlasení roční závěrky hospodaření. Zasedání komise může svolat předseda kontrolní komise nebo kterýkoliv její člen
 9. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a do veškeré písemné dokumentace spolku.
 10. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů radě spolku a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
 11. Rada spolku a zaměstnanci spolku jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
 12. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření
 13. Kontrolní komise je schopna usnášení, je-li přítomná nadpoloviční většina jejích členů
 14. Kontrolní komise rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou

Čl. X

Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem spolku
 2. Majetek spolku je určen výhradně k plnění účelu a cíle spolku a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli směřují. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
 3. Finanční prostředky na činnost spolku jsou především:
  1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob
  2. členské příspěvky
  3. dotace - státní příspěvky
  4. nadační granty
 4. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně překládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.
 5. Hospodaření spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Čl. XI

Zánik spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolků. Výběr právnické osoby provede rada spolku.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

V případě, že v některé části není činnost spolek výslovně řešena stanovami, řídí se tato činnost dle platných právních předpisů. Tyto stanovy jsou v souladu s ustanovením § 214 uloženy v sídle spolku.

Schváleno na členské schůzi konané v Ostravě dne 25. března 2018