Členství

Řádné členství ve spolku

Řádným členem spolku se může stát každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a posláním spolku. Je-li členem dítě do 18 let, přebírá jeho práva a povinnosti zákonný zástupce.

 1. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky radou spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
 2. Řádný člen spolku má právo:
 3. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 4. podílet se na činnosti spolku předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, ke svým připomínkám si vyžádat stanovisko orgánu spolku
 5. právo volit a být volen do orgánů spolku má člen od dovršení 18 let. Za osobu mladší 18 let tyto práva přebírá jeho zákonný zástupce. Byl-li v den dovršení 18 let dítěte zákonný zástupce členem orgánu spolku, zůstávají mu práva a povinnosti člena orgánu do dne zániku členství v orgánu spolku dle těchto stanov. Po tuto dobu je osvobozen od platby členského příspěvku a má veškerá práva a povinnosti řádného člena. Předchozí ustanovení platí, pokud dítě i po dovršení 18 let nadále zůstává členem spolku. V opačném případě je zákonný zástupce - člen orgánu spolku - povinen platit členské příspěvky a sám se stát členem spolku.
 6. seznamovat se s údaji o činnosti spolku, nahlížet do účetnictví spolku
 7. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)
 8. Řádný člen spolku má povinnost:
 9. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánu spolku, respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
 10. aktivně hájit zájmy spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
 11. platit členské příspěvky ve výši a lhůtě schválené členskou schůzí
 12. Řádné členství ve spolku zaniká:
 13. dobrovolným vystoupením člena - členství končí dnem doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku,
 14. zánikem spolku,
 15. na konci kalendářního roku, ve kterém člen neuhradil členský příspěvek,
 16. vyloučením člena - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; rada spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje stanovy, zásady a cíle spolku a ohrožuje tak řádné plnění poslání spolku
 17. úmrtím člena
 18. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 19. Rada spolku je povinná vést seznam členů, který je neveřejný.

Čestné členství ve spolku

Čestným členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj spolku. Čestné členství je přiznáno rozhodnutím členské schůze spolku a vzniká dnem přijetí tohoto rozhodnutí.

 1. Čestný člen je osvobozen od platby členského příspěvku
 2. Čestný člen spolku má právo
 3. účastnit se zasedání členské schůze spolku s hlasem poradním
 4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
 5. Čestný člen spolku má povinnost
 6. dodržovat stanovy spolku
 7. aktivně hájit zájmy spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
 8. Čestné členství ve spolku zaniká:
 9. dobrovolným vystoupením člena - členství končí dnem doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku,
 10. zánikem spolku,
 11. vyloučením člena - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení čestného člena ze spolku; rada spolku má právo vyloučit čestného člena, pokud svým jednáním porušuje stanovy, zásady a cíle spolku
 12. úmrtím

Bezplatné členství ve spolku

 1. Bezplatným členem spolku se může stát fyzická osoba, která je rodinným příslušníkem řádného člena spolku.
 2. Bezplatný člen je ...dále viz čl. IV.  stejné body jako u čestného člena

              Pokud řádný člen dovrší 18-ti let, má možnost bezplatný člen stát se řádným členem spolku.    

Přihláška ke členství 

 "CENTRUM PRO DÍTĚ S DIABETEM"

Členství ve spolku stojí 500,- Kč na kalendářní rok. (platí se jen za dítě) 

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Bezplatných členů z vaší rodiny může být neomezený počet, bodou mít tak možnost využívat výhody členství spolku.

Svým níže uvedeným podpisem (potvrzením) souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v této Přihlášce Centrum pro dítě s diabetem, z.s. za účelem zařazení do databáze spolku, jejich užití spolkem, pro plnění předmětu činnosti spolku v souladu se schválenými stanovami. Veškerá osobní data budou chráněna v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů