Členství

Řádné členství ve spolku

 1. Řádným členem spolku se může stát každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a posláním spolku. Je-li členem dítě do 18 let, přebírá jeho práva a povinnosti zákonný zástupce.
 2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky radou spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
 3. Řádný člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. podílet se na činnosti spolku předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, ke svým připomínkám si vyžádat stanovisko orgánu spolku
  3. právo volit a být volen do orgánů spolku má člen od dovršení 18 let. Za osobu mladší 18 let tyto práva přebírá jeho zákonný zástupce. Byl-li v den dovršení 18 let dítěte zákonný zástupce členem orgánu spolku, zůstávají mu práva a povinnosti člena orgánu do dne zániku členství v orgánu spolku dle těchto stanov. Po tuto dobu je osvobozen od platby členského příspěvku a má veškerá práva a povinnosti řádného člena. Předchozí ustanovení platí, pokud dítě i po dovršení 18 let nadále zůstává členem spolku. V opačném případě je zákonný zástupce - člen orgánu spolku - povinen platit členské příspěvky a sám se stát členem spolku.
  4. seznamovat se s údaji o činnosti spolku, nahlížet do účetnictví spolku
  5. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)
 4. Řádný člen spolku má povinnost:
 5. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánu spolku, respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
 6. aktivně hájit zájmy spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
 7. platit členské příspěvky ve výši a lhůtě schválené členskou schůzí
 8. Řádné členství ve spolku zaniká:
 9. dobrovolným vystoupením člena - členství končí dnem doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku,
 10. zánikem spolku,
 11. na konci kalendářního roku, ve kterém člen neuhradil členský příspěvek,
 12. vyloučením člena - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; rada spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje stanovy, zásady a cíle spolku a ohrožuje tak řádné plnění poslání spolku
 13. úmrtím člena
 14. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 15. Rada spolku je povinná vést seznam členů, který je neveřejný.

Čestné členství ve spolku

 1. Čestným členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj spolku. Čestné členství je přiznáno rozhodnutím členské schůze spolku a vzniká dnem přijetí tohoto rozhodnutí.
 2. Čestný člen je osvobozen od platby členského příspěvku
 3. Čestný člen spolku má právo
  1. účastnit se zasedání členské schůze spolku s hlasem poradním
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
 4. Čestný člen spolku má povinnost
 5. dodržovat stanovy spolku
 6. aktivně hájit zájmy spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
 7. Čestné členství ve spolku zaniká:
 8. dobrovolným vystoupením člena - členství končí dnem doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku,
 9. zánikem spolku,
 10. vyloučením člena - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení čestného člena ze spolku; rada spolku má právo vyloučit čestného člena, pokud svým jednáním porušuje stanovy, zásady a cíle spolku
 11. úmrtím

Bezplatné členství ve spolku

 1. Bezplatným členem spolku se může stát fyzická osoba, která je rodinným příslušníkem řádného člena spolku.
 2. Bezplatný člen je ...dále viz čl. IV. opsat stejné body jako u čestného člena

              Pokud řádný člen dovrší 18-ti let, má možnost bezplatný člen stát se řádným členem spolku.