Výroční zpráva 2021
OBSAH

_________________________________________

 • Základní údaje spolku
 • Poslání a cíle
 • Orgány spolku
 • Úvodní slovo
 • Stručná historie
 • Zpráva o činnosti
 • Finanční zpráva spolku za rok 2021
 • Záměry pro rok 2022
 • Poděkování

1. Základní údaje spolku

Název: Centrum pro dítě s diabetem, z.s.

Právní forma: Spolek

Registrace: zapsáno dne 1. 1. 2014 u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 6445,

Datum vzniku: 6. 9. 2004

Sídlo: Biskupská 3330/8, 702 00 Ostrava

IČ: 26673371

DIČ: CZ26673371

Bankovní spojení: Fio Banka, 2200584943/2010

2. POSLÁNÍ A CÍLE

______________________________________________

Centrum pro dítě s diabetem vzniklo za účelem poskytování informací, rad a pomoci všem, jež se na něj obrátí. Usiluje o to, aby občané s onemocněním Diabetes mellitus I. typu a jejich rodinní příslušníci měli možnost vyjádřit své potřeby či hájit oprávněné zájmy.

Cílem je:

 • pomoci diabetickým dětem a jejich rodinným příslušníkům vyrovnat se s celoživotním onemocněním Diabetes mellitus I. typu a posilovat sebevědomí dětí
 • organizovat společná setkání
 • umožnit vzájemnou výměnu zkušeností
 • zprostředkovat přísun aktuálních informací z oblasti léčby diabetu, sociální i zdravotní péče
 • napomáhat naučit se žít s diabetem, což znamená vědět co nejvíce o podstatě nemoci, léčbě, dietě, režimu, aplikačních pomůckách, selfmonitoringu, o akutních a pozdních komplikacích
 • posílit vztah mladého diabetika a jeho zdravotnického týmu (rodič má mít důvěru v pomoc po zdravotní stránce, lékař v maximální úsilí rodiče)
 • organizovat sportovní a kulturní aktivity
 • zrovnoprávnit postavení osob s DM ve společnosti, dosáhnout rovného postavení dětí s DM v předškolních, školních a dalších zařízeních
 • přispívat ke zvyšování informovanosti široké veřejnosti o problematice DM
 • spolupracovat s dalšími organizacemi působícími v této oblasti nejen na území České republiky.

3. ORGÁNY SPOLKU

______________________________________________

Rozhodnutím Členské schůze Centra pro Dítě s diabetem byly zvoleny orgány spolku ve složení:

Orgány spolku

Statutárním orgánem spolku je rada spolku. Radu zastupuje předsedkyně spol.

Martina Bryndačová členka rady, předsedkyně spolku

Lucie Brdová členka rady

MUDr. Alice Dudová členka rady

Dana Norská členka rady

Bc. Roman Souček člen rady

Bc. Lenka Lacinová předsedkyně kontrolní komise

Renata Prokopová člen kontrolní komise

Tomáš Žůrek člen kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku.

Zaměstnanci:

Edita Vinárková administrativní a organizační pracovník


4. ÚVODNÍ SLOVO

Centrum pro dítě s diabetem, z.s. působí samostatně již 17 let. Za tyto roky se povedlo vybudovat z občanského sdružení působícího v Moravskoslezském kraji spolek, který pomáhá dětem s onemocněním Diabetes mellitus I. typu a jejich rodinám na území celé ČR. Povedlo se získat si důvěru a vybudovat spolupráci s donátory, firmami, lékaři a dalšími spolupracovníky.

Tak jako každý rok jsme v roce 2021 byli připraveni uspořádat pro děti i rodiče naše tradiční akce, pokračovat v edukacích a setkáváních, podporovat rodiny a pomáhat se začleňováním dětí do běžného života. Informovat v médiích o onemocnění našich dětí a uspořádat mediální kampaň ke dni diabetu, abychom upozornili na Diabetes mellitus I. typu nejen u dětí.

Rok 2021 se nesl dále v duchu pandemie onemocnění Covid 19. Pořádání aktivit bylo nejisté a také zájem o naše aktivity byl ze strany účastníků nižší. Na přípravě všech plánovaných akcí jsme pracovali, ale netušili jsme, zda bude možné je zrealizovat. Hned první akce roku, kterou jsme připravovali, musela být z důvodu Covid 19 zrušena a ostatních akcí se účastnilo méně rodin a méně dětí, než jsme byli zvyklí a než jsme počítali.

Hlavním cílem našeho působení je být oporou pro všechny rodiny, ve kterých onemocnělo dítě diabetem. Podpořit rodiny, které se dostaly do nové a nelehké životní situace a nedovedou si představit život s touto nemocí. Tento cíl se nám z důvodu opatření podařilo naplnit jen částečně a omezeně.

Kromě úbytku zájmu o naše akce, jsme se setkali s nedostatkem pracovníků, kteří by se podíleli na přípravě a především organizaci aktivit. Není dostatek dobrovolníků, kteří by rádi pracovali pro naši skupinu (děti s DM a jejich rodiny). Ve spolku působí na ½ hlavní pracovní poměr jeden administrativně - organizační pracovník, ostatní pracují na DPP. Vzhledem k tomu, že všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na činnosti spolku zde pracují již dlouho, bylo by potřeba pracovní pozice obsadit novými rodiči diabetických dětí nebo jejich rodinnými příslušníky, které by práce pro spolek naplňovala a přinesl by spolku nový směr. Situace ohledně zaměstnanců a dobrovolníků spolku je natolik kritická, že je ohrožena činnost celého spolku.

Ráda bych poděkovala všem dobrým lidem, firmám - jejich zástupcům a organizacím, bez jejichž podpory by naše činnost nebyla možná. Chtěla bych poděkovat svým spolupracovníkům, členům Rady i Kontrolní komise, odborným poradcům, lékařům, poskytovatelům dotací i dárcům, kteří nás v roce 2021 podpořili, všem přátelům i příznivcům, kteří vědí a rozumí tomu, proč tuto práci děláme, a že má obrovský smysl a význam.

Byla bych velmi ráda, kdyby se našli další lidé, kteří by přišli s novými nápady a podněty, lidé, kteří by nás v práci chtěli podpořit a pokračovat v ní. Tak aby spolek s dlouholetou tradicí mohl nadále fungovat a naplňovat své poslání - pomáhat rodinám, které se ocitly v tíživé situaci - onemocněly jim děti celoživotním onemocněním Diabetes mellitus.

Všem, kteří nás v roce 2021 podporovali a třeba budou dále podporovat, děkuji za přízeň, které si velmi vážím.

Martina Bryndačová


5. STRUČNÁ HISTORIE

Občanské sdružení Dítě s diabetem bylo založeno 6. září 2004 z iniciativy rodičů, žijících v Moravskoslezském kraji, jejichž děti onemocněly nevyléčitelnou nemocí Diabetes mellitus (dále jen DM) I. typu - cukrovkou. Ve své činnosti navazuje na aktivity Klubu Moravskoslezského kraje, který v regionu působil od října 2001 a pracoval pod Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí v ČR se sídlem v Praze (SRPDD).

Dne 15. 9. 2005 bylo za podpory Statutárního města Ostravy otevřeno Edukační centrum pro děti s diabetem, jehož prostory byly v roce 2006 za podpory Nadace ČEZ, Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje rozšířeny o dětský koutek, sklad a kancelář.

Rok 2009 byl pro sdružení ve znamení několika změn. Svou činnost zahájil v červnu nový tým pracovníků, byla zvolena nová rada občanského sdružení, která dne 28. 5. 2009 zvolila ze svého středu novou předsedkyni a místopředsedkyni.

Rok 2010 byl tedy prvním rokem společného úsilí pracovníků a dobrovolníků OS, kteří se Vám snažili nabízet takové aktivity, aby byly pro Vás přínosné.

Rok 2011 ukázal, že o aktivity, které pořádá sdružení, je stále větší zájem. V tomto roce přibylo 23 nových členů. Většinou se jednalo o rodiny s menšími dětmi, které potřebují pomoc nejen s přijetím nemoci, s edukací, ale i v oblasti sociální.

Rok 2012 byl pro nás rokem, kdy jsme se stali úspěšnými žadateli v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V srpnu se zahájil projekt "Cesta za poznáním".

V roce 2013 jsme kromě našich tradičních aktivit realizovali vzdělávací aktivity v rámci projektu financovaného z EU - "Cesta za poznáním".

Od 1. 1. 2014 začal platit nový Občanský zákoník a naše občanské sdružení se transformovalo na spolek. Dva předcházející roky nám pomohl s financováním sdružení projekt EU. Bohužel v tomto roce se nepodařilo zajistit dostatek financí na pokrytí provozních nákladů OS. Díky přijatým úsporným opatřením jsme vše ustáli. Svou činnost ukončili dlouholetí členové rady a revizní komise, byli osloveni noví aktivní členové, kteří se stali členy rady a revizní komise v lednu 2015.

Na valné hromadě Občanského sdružení Dítě s diabetem konané dne

29. 4. 2015 byly schváleny nové stanovy, včetně nového názvu Centrum pro dítě s diabetem, z.s.

Dne 5. 5. 2015 začalo funkční období nové předsedkyni MgA. Janě Přečkové.

Po skončení funkčního období předsedkyně MgA. Jany Přečkové, byla dne 4. 4. 2018 zvolena do funkce předsedkyně spolku Martina Bryndačová.

V roce 2020 evidoval spolek 159 řádných členů a 119 bezplatných členů z celého Moravskoslezského kraje a dalších koutů České republiky.

Činnost spolku byla zajišťována během roku 2021 pracovníky na DPP a jedním administrativním a organizačním pracovníkem na HPP, pracujícím na poloviční úvazek.

Začátkem roku 2021 se spolek přestěhoval na adrese Biskupská 3330/8, 702 00 Ostrava.


6. ZPRÁVA O ČINNOSTI

"Rádi poradíme"
Poskytování poradenství z oblasti diabetu a problémů s tím souvisejících.

Centrum pro dítě s diabetem, z.s.

Biskupská 3330/8
702 00 Ostrava

Návštěvy nově diagnostikovaných pacientů

Navázání kontaktů s nově diagnostikovaným pacientem (rodičem pacienta). Návštěva v nemocnici nebo doma, poskytnutí edukačních materiálů, informací o životě s diabetem, poradenství, pomoc s vyrovnáním se s celoživotním onemocněním, seznámení s aktivitami spolku, nabídka členství.

Provozování a profesionalizace edukačního centra pro děti s diabetem plně odráží potřebu všech zainteresovaných.

Vydávání edukačních materiálů

Pro nově diagnostikované pacienty máme k dispozici edukační sady. Součástí sady jsou stěžejní knihy týkající se péče o dítě s diabetem a také materiály, které vydáváme my sami. Velká část edukačních sad je již mezi pacienty, část je umístěna u vybraných lékařů v Moravskoslezském kraji a několik jich máme v sídle spolku.


23. - 25. 4. Chata Hrádek, Beskydy

Vítání jara v Beskydech - víkendový edukační pobyt

Naše tradiční jarní akce VÍTÁNÍ JARA, která se měla konat od 23. do 25. 4. 2021 v Chatě Hrádek v Beskydech, byla z důvodu pandemie onemocnění

COVID - 19 zrušena.

5. 7. - 11. 7. 2021

Společně vše zvládneme - tábor pro rodiče s dětmi

Tábor "SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME" se konal v oblíbeném horském hotelu Liptov v Beskydech. Pobytu se zúčastnilo 44 táborníků, ze všech koutů České republiky. I přes zvýšené hygienické požadavky, jsme si týden od 5. 7. - 11. 7. 2021 užili.

Téma táboru bylo "Po medvědích tlapkách". Navštívili jsme Outdorpark na Bílé, vyjeli lanovkou k Pašerácké stezce a zašli si i na zmrzlinu. V Ostravici jsme se byli podívat na výstavě dřevěných soch a navštívili i místní Pivovárek. Začátek léta a teplého počasí jsme také využili ke koupání v bazénu Hotelu Liptov.

Pro účastníky byla samozřejmě připravena edukace. Přijeli za námi zástupci firem Medtronic, Promedica a MTE. Rodiče během edukace seznámili s novinkami z oblasti léčby diabetu a kontinuálním monitoringem a s inzulínovými pumpami.

Přednášky na téma Kompenzace diabetu a využití měření pomocí senzorů zajistila MUDr. Ivana Röschlová. S tématem Pozdní komplikace diabetu za námi přijela i MUDr.Naděžda Filáková. Rodiče také velmi zaujala přednáška výživové poradkyně Phdr. Markéty Karasové.

Kromě všech výletů byl pro děti připraven bohatý sportovní program. V době, kdy se rodiče edukovali, stihly děti prožít spoustu dobrodružství, kreslily si, vyráběly dárky pro maminky, hrály různé hry, sportovaly a nenásilnou formou mohly sledovat, co přináší diabetes ostatním dětem v běžném denním režimu.

V sobotu 10. 7. 2021 proběhla v horské chatě Liptov řádná Členská schůze spolku.

7. - 17. 8. 2021

Letní zdravotně edukační tábor - tábor pro děti

LZET je určen pro děti s onemocněním diabetes mellitus I. typu a sdruženým autoimunitním onemocněním s DM. Konal se na horské chatě Bílá v obci Bílá v termínu 7. 8. - 17. 8. 2021. Zúčastnilo se ho 42 dětí a 15 dospělých.

Celotáborová hra nesla název TERRAFORMING MARS.

Tábor probíhal v poklidu a přátelské atmosféře. Děti se zde setkaly s kamarády z předešlých let a také navázaly nová přátelství. Pro některé z nich to byla vůbec první zkušenost vyrazit někam bez rodičů, protože jejich nemoc jim někdy nedovolí účastnit se podobných akcí spolu se svými vrstevníky.

Tým vedoucích tvořila skupina lidí, kteří již mají zkušenosti s aktivitami pro mládež a snad proto vše probíhalo hladce.

Kromě sportovních aktivit v lese a na hřišti byl v programu vyčleněn také čas na edukaci dětí. V rámci projektu Zdravý život s cukrovkou děti diskutovaly nad tématy Strava, Pohyb, Stres. Dozvěděly se také mnohé o první pomoci a v rámci edukační olympiády získaly nové informace o své nemoci, vhodném stravování, selfmonitoringu a kompenzačních pomůckách pro diabetiky.

24. - 28. září 2021

Vítání podzimu

Akce VÍTÁNÍ PODZIMU se konala od 24. do 28. září 2021 v Horské chatě Bílá v Beskydech.

Na akci přijelo z různých koutů Moravy a Čech 62 účastníků.

Pobyt byl zahájen v pátek večeří a hned ten večer odstartoval víkend plný edukací a přednášek.

Zástupci firem MTE, Medtronic, Promedica, A-Import, Equil a Abbott, nás během víkendu seznámili s produkty svých firem.

Děti se během edukace rodičů věnovaly kreativní činnosti.

Počasí nám přálo, tak jsme společně vyrazili do přírody. Zašli jsme se podívat do Obůrky v obci Bílá, kde si děti mohly zblízka prohlédnout zvířata žijící v našich lesích. Také jsme si udělali společný výšlap na Javořinku a děti zpestřily rodičům večer tím, že pro ně připravily stezku odvahy.

Kromě firem za námi přijeli i lékaři. MUDr. Kristýna Juráková s přednáškou na téma Diabetes a sport,

MUDr. Kateřina Woznicová s přednáškou o hypoglykémii, MUDr. Alice Dudová s tématem Gynekologie u diabetiků a také PhDr. Markéta Karasová s přednáškou o zdravé výživě.

Večery byly vyplněné společenskými a vědomostními hry pro děti a dospělé.

I přes množství edukací a přednášek, jsme zvládli i výlety do okolní přírody, sportovní hry a rodiče i děti si mohly odpočinout od běžných starostí.

13. 11. 2021

Světový den diabetu - pochod proti diabetu

Společně s našimi členy jsme podpořili Světový den diabetu.

Dia děti, jejich rodiče i rodinní příslušníci, ale také zájemci z veřejnosti

přišli podpořit naši akci v rámci světového dne diabetu.

Společně jsme při POCHODU PROTI DIABETU ušli 8 km Ostravou,

od sídla našeho spolku, kolem Slezskoostravského hradu na haldu Ema

a zpět.

Děkujeme všem, kdo nás pochodem podpořili, kdo s námi vystoupali vzhůru

a pomohli upozornit na problematiku diabetu širokou veřejnost.

Akce se zúčastnilo 22 osob.


7. FINANČNÍ ZPRÁVA SPOLKU ZA ROK 2021

Struktura a objem přijatých a vynaložených finančních prostředků v roce 2021

Příjmy z dotací, darů a příspěvků pro běžnou činnost:Nepeněžní dary a spolupráce

MTE - dárky dětem na tábor

Promedica - proužky do glukometru, glukometry

ODS Eurovia Ostrava - převoz materiálu tábor

DIAstyl - uveřejnění článku o činnosti OS


Výdaje za běžnou činnost:

Počáteční stav pokladny k 1. 1. 2021: 1 976,-Kč

Konečný stav pokladny k 31.12 2021: 8 079,-Kč

Počáteční stav účtu k 1.1 2021: 179 717,19 Kč

Konečný stav na účtu k 31.12 2021: 161 482,11 Kč


8. ZÁMĚRY PRO ROK 2022

 • podpora a rozvoj aktivit
 • zabezpečení běžného chodu
 • finanční zabezpečení organizace, zajištění vícezdrojového financování, oslovení potenciálních sponzorů a dárců
 • prohloubení spolupráce v lokalitě, navázání nových kontaktů se spolupracujícími institucemi
 • získání nových spolupracovníků, kteří se aktivně zapojí do zabezpečení chodu organizace

9.PODĚKOVÁNÍ

Činnost a rozvoj Centra pro dítě s diabetem, z.s. by nebyla možná bez podpory partnerů, kteří se na ni podílejí.

Především bychom chtěli poděkovat za podporu Statutárnímu městu Ostrava, Moravskoslezskému kraji a Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Velmi si vážíme podpory ze strany lékařů a zdravotnického personálu dětských oddělení a diabetologických poraden v celém Moravskoslezském kraji.

Poděkování patří také spolupracujícím firmám z oboru diabetologie.

Nezapomínáme ani na všechny ostatní firmy a jednotlivce, kteří jakoukoliv formou podpořili činnost spolku v roce 2021. Každá nabídnutá pomoc je pro nás důležitá a velmi si ji ceníme. Děkujeme za pochopení, trpělivost a důvěru Vám všem, kteří společně s námi věříte ve smysluplnost a důležitost našeho konání.