Výroční zpráva 2018

 •  OBSAH 
 • 1. Základní údaje spolku
 • 2. Poslání a cíle 
 • 3. Orgány spolku 
 • 4. Úvodní slovo 
 • 5. Stručná historie 
 • 6. Zpráva o činnosti 
 • 7. Finanční zpráva spolku za rok 2018 
 • 8. Záměry pro rok 2019 
 • 9. Poděkování


1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLKU

 • Název: 
 • Centrum pro dítě s diabetem, z.s. 
 • Právní forma: Spolek Registrace: zapsáno dne 1. 1. 2014 u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 6445,
 • Datum vzniku: 6. 9. 2004 
 • Sídlo: Jurečkova 1812/16, Ostrava, PSČ 702 00
 • IČ: 26673371 DIČ: CZ26673371 
 • Bankovní spojení: Fio Banka, 2200584943/2010


2. POSLÁNÍ A CÍLE 

Centrum pro dítě s diabetem vzniklo za účelem poskytování informací, rad a pomoci všem, jež se na něj obrátí. Usiluje o to, aby občané s onemocněním Diabetes mellitus I. typu a jejich rodinní příslušníci měli možnost vyjádřit své potřeby či hájit oprávněné zájmy.

Cílem je: 

 •  pomoci diabetickým dětem a jejich rodinným příslušníkům vyrovnat se s celoživotním onemocněním Diabetes mellitus I. typu a posilovat sebevědomí dětí
 •  organizovat společná setkání
 •  umožnit vzájemnou výměnu zkušeností
 •  zprostředkovat přísun aktuálních informací z oblasti léčby diabetu, sociální i zdravotní péče
 •  napomáhat naučit se žít s diabetem, což znamená vědět co nejvíce o podstatě nemoci, léčbě, dietě, režimu, aplikačních pomůckách, selfmonitoringu, o akutních a pozdních komplikacích
 •  posílit vztah mladého diabetika a jeho zdravotnického týmu (rodič má mít důvěru v pomoc po zdravotní stránce, lékař v maximální úsilí rodiče)
 •  organizovat sportovní a kulturní aktivity
 •  zrovnoprávnit postavení osob s DM ve společnosti, dosáhnout rovného postavení dětí s DM v předškolních, školních a dalších zařízeních
 •  přispívat ke zvyšování informovanosti široké veřejnosti o problematice DM
 •  spolupracovat s dalšími organizacemi působícími v této oblasti nejen na území České republiky.


3. ORGÁNY SPOLKU

Rozhodnutím Členské schůze Centra pro Dítě s diabetem byly zvoleny orgány spolku ve složení:

Orgány spolku

Statutárním orgánem spolku je rada spolku. Radu zastupuje předsedkyně spol. Martina Bryndačová členka rady, předsedkyně spolku (od 4. 4. 2018) Lucie Brdová členka rady MUDr. Alice Dudová členka rady Dana Norská členka rady Bc. Roman Souček člen rady

Lenka Lacinová předsedkyně kontrolní komise Pavla Gelnarová člen kontrolní komise Tomáš Žůrek člen kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku.

Zaměstnanci:

Edita Vinárková administrativní a koordinační pracovník.


4. ÚVODNÍ SLOVO

Centrum pro dítě s diabetem, z.s. působí samostatně již 14 let. Za tyto roky se povedlo vybudovat z občanského sdružení působícího v Moravskoslezském kraji spolek, který pomáhá dětem s onemocněním Diabetes mellitus I. typu a jejich rodinám na území celé ČR. Povedlo se získat si důvěru a vybudovat spolupráci s donátory, firmami, lékaři a dalšími spolupracovníky.

Rok 2018 můžeme zhodnotit jako úspěšný - uspořádali jsme řadu akcí, které jsou pro nás již tradiční a jsou rodinami s diabetickými dětmi a samotnými dětmi vyhledávané. Uspořádali jsme kampaň u příležitosti Světového dne diabetu a upozornili tak na stále rostoucí počty pacientů s diabetem a rizika s diabetem spojená. A v neposlední řadě jsme tady byli..... byli jsme tady pro rodiny, ve kterých onemocnělo dítě diabetem, pro rodiny, které jsou touto nemocí zaskočené a nedovedou si představit, jak se jejich život bude dál ubírat. Našim hlavním úkolem a cílem je pomáhat dětem s diabetem mellitus I. typu a jejich rodinám a tyto cíle se nám naplnit podařilo.

Ráda bych poděkovala všem lidem, firmám a organizacím, bez jejichž podpory by naše činnost nebyla možná. Chtěla bych poděkovat svým spolupracovníkům, členům rady i revizní komise, odborným poradcům, lékařům, poskytovatelům dotací i dárcům, kteří nás v roce 2018 podpořili, všem přátelům i příznivcům, kteří vědí a rozumí tomu, proč tuto práci děláme, a že má obrovský smysl a význam.

V roce 2018 jsme nadále bojovali s nedostatkem lidských zdrojů na přípravu akcí, ale hlavně na zajištění celoročního provozu Centra pro dítě s diabetem. Ve spolku stále pracují členové, kteří stáli při začátcích činnosti a noví členové chtějí být pouze pasivními uživateli a na činnosti se podílet nechtějí. Podávání žádostí na nové dotace a vyúčtování již dokončených projektů vyžaduje mnoho času a bez spolupráce a zapojení se dalších členů může být činnost ohrožena.

Doufám, že se nám podaří najít další zapálené dobrovolníky pro práci v radě a revizní komisi, aby činnost spolku mohla pokračovat a dodávat odvahu do života dalším rodinám s dětmi, které onemocní diabetem.

Všem, kteří nás v roce 2018 podporovali a podporují, děkujeme za přízeň. Vážíme si toho!!!

Martina Bryndačová


5. STRUČNÁ HISTORIE

Občanské sdružení Dítě s diabetem bylo založeno 6. září 2004 z iniciativy rodičů, žijících v Moravskoslezském kraji, jejichž děti onemocněly nevyléčitelnou nemocí Diabetes mellitus (dále jen DM) I. typu - cukrovkou. Ve své činnosti navazuje na aktivity Klubu Moravskoslezského kraje, který v regionu působil od října 2001 a pracoval pod Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí v ČR se sídlem v Praze (SRPDD).

Dne 15. 9. 2005 bylo za podpory Statutárního města Ostravy otevřeno Edukační centrum pro děti s diabetem, jehož prostory byly v roce 2006 za podpory Nadace ČEZ, Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje rozšířeny o dětský koutek, sklad a kancelář.

Rok 2009 byl pro sdružení ve znamení několika změn. Svou činnost zahájil v červnu nový tým pracovníků, byla zvolena nová rada občanského sdružení, která dne 28. 5. 2009 zvolila ze svého středu novou předsedkyni a místopředsedkyni.

Rok 2010 byl tedy prvním rokem společného úsilí pracovníků a dobrovolníků OS, kteří se Vám snažili nabízet takové aktivity, aby byly pro Vás přínosné.

Rok 2011 ukázal, že o aktivity, které pořádá sdružení, je stále větší zájem. V tomto roce přibylo 23 nových členů. Většinou se jednalo o rodiny s menšími dětmi, které potřebují pomoc nejen s přijetím nemoci, s edukací, ale i v oblasti sociální.

Rok 2012 byl pro nás rokem, kdy jsme se stali úspěšnými žadateli v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V srpnu se zahájil projekt "Cesta za poznáním".

V roce 2013 jsme kromě našich tradičních aktivit realizovali vzdělávací aktivity v rámci projektu financovaného z EU - "Cesta za poznáním". Od 1. 1. 2014 začal platit nový Občanský zákoník a naše občanské sdružení se transformovalo na spolek. Dva předcházející roky nám pomohl s financováním sdružení projekt EU. Bohužel v tomto roce se nepodařilo zajistit dostatek financí na pokrytí provozních nákladů OS. Díky přijatým úsporným opatřením jsme vše ustáli. Svou činnost ukončili dlouholetí členové rady a revizní komise, byli osloveni noví aktivní členové, kteří se stali členy rady a revizní komise v lednu 2015.

Na valné hromadě Občanského sdružení Dítě s diabetem konané dne 29. 4. 2015 byly schváleny nové stanovy, včetně nového názvu Centrum pro dítě s diabetem, z.s.

Dne 5. 5. 2015 začalo funkční období nové předsedkyni MgA. Jany Přečkové.

Po skončení funkčního období předsedkyně MgA. Jany Přečkové, byla dne 4. 4. 2018 zvolena do funkce předsedkyně spolku Martina Bryndačová.

Spolek evidoval v roce 2018 114 aktivních členů z celého Moravskoslezského kraje a dalších koutů České republiky. Činnost spolku byla zajišťována během roku 2018 pracovníky na DPP a jedním administrativním a koordinačním pracovníkem na HPP.

6. ZPRÁVA O ČINNOSTI

"Rádi poradíme" 

Poskytování poradenství z oblasti diabetu a problémů s tím souvisejících (léčba, sociální, právní a psychologické poradenství)

Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Jurečkova 1812/16 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava

Po - Pá - 8.30 - 15.00 hod (Doporučujeme si vždy návštěvu domluvit dopředu. Během dne se často pohybujeme mimo kancelář)

Návštěvy nově diagnostikovaných pacientů Navázání kontaktů s nově diagnostikovaným pacientem (rodičem pacienta). Návštěva v nemocnici nebo doma, poskytnutí edukačních materiálů, informací o životě s diabetem, poradenství, pomoc s vyrovnáním se s celoživotním onemocněním, seznámení s aktivitami spolku, nabídka členství. Provozování a profesionalizace edukačního centra pro děti s diabetem plně odráží potřebu všech zainteresovaných. Velmi významnou zpětnou vazbou je opakovaný zájem ze strany dětí a rodičů, či rodinných příslušníků. Pro naše aktivity je pak neméně důležitý pravidelný kontakt s lékaři diabetology, kteří nás podporují. Vydávání edukačních materiálů Pro nově diagnostikované pacienty i pro pokročilé diabetiky máme k dispozici edukační sady. Součástí sad jsou stěžejní knihy týkající se péče o dítě s diabetem a také materiály, které vydáváme my sami. Velká část edukačních sad je již mezi pacienty, část je umístěna u vybraných lékařů v Moravskoslezském kraji a několik jich máme v sídle spolku.


12. 1. - 14. 1. 2018 Diabetici a zimní sporty - víkendový sportovně-edukační lyžařský pobyt 

 • První akcí roku 2018 byl tradiční víkendový pobyt "Sportem za lepší kompenzací", který se konal v termínu 12. - 14. 1. 2018 na horské chatě Bílá, v obci Bílá v Beskydech. Na chatu se sjelo 28 účastníků akce, kteří si v lyžařském areálu SKI BÍLÁ užívali snowboardování, bobování a dalších zimních radovánek. S novinkami na trhu diabetických pomůcek nás přijel navštívit zástupce firmy YPSOMED pan Lukáš Kotkolík, který nám předvedl novou inzulínovou pumpu YPSOPUMP.
 •  - lyžování, snowboard, turistika - posezení a povídání o diabetu - společenské a stolní hry


20. 4. - 22. 4. 2018 Vítání jara v Beskydech - Víkendový edukační pobyt

 • Naše tradiční jarní akce VÍTÁNÍ JARA se konala od 20. do 22. dubna 2018 v Chatě Hrádek v Beskydech. Na akci přijelo z různých koutů Moravy a Čech 47 účastníků. Vítání jara jsme začali prezentací firmy Medtronic a firmy Promedica. Zástupci paní Libichová, pan Milata a pan Kantor nás seznámili s produkty svých firem. Diabetoložka MUDr. Ivany Röschlová, nám přiblížila problematiku diabetu v pubertě a povyprávěla o pozdních komplikacích diabetu. Pokračovali jsme přednáškou nutriční terapeutky Markéty Karasové o zdravé výživě. Přednáška byla vedena formou diskuze a rodiče se tak mohli zeptat na konkrétní otázky, které je trápí. Krásný víkend si užily také děti, počasí bylo teplé a slunečné, takže mohly trávit celý den venku. Dopoledne hrály míčové hry, kdy využily hřiště u chaty a také si udělaly procházku lesem, kde vyráběli z přírodnin čarodějnice. Navštívili nedalekou farmu, kde se mohly podívat ve stájích na zvířata a také na to, jak se vyrábí z nadojeného mléka čerstvý sýr.


2. 7. - 8. 7. 2018 Společně vše zvládneme - tábor pro rodiče s dětmi 

 • Tábor "SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME" se konal v obci Bílá ve stejnojmenné Horskou chatě Bílá. Pobytu se zúčastnilo 36 táborníků, ze všech koutů České republiky, kteří si v termínu od 2. 7. - 8. 7. 2018 užívali prvních prázdninových dní. Pro účastníky byla samozřejmě připravena edukace. Přijela mezi nás MVDr. Petra Samohýlová, která s rodiči prodiskutovala problematiku zdravé výživy u diabetika a také nutnost zařazení pohybu do denních aktivit. Nechyběli ani zástupci firem Medtronic, firmy Promedica, MTE a Ypsomed, kteří rodiče během celodenní edukace seznámili s novinkami z oblasti léčby diabetu a kontinuálním monitoringem a s inzulínovými pumpami. Pro děti byla připravena celotáborová hra "Cesta do pravěku". V době, kdy se rodiče edukovali, stihly děti prožít spoustu dobrodružství, kreslily si, vyráběly vlaštovky, dárky pro maminky, hrály různé hry, sportovaly a nenásilnou formou mohly sledovat, co přináší diabetes ostatním dětem v běžném denním režimu.


5. 8. - 15. 8. 2018 Letní zdravotně edukační tábor 

 •  Tábor pro děti Letní zdravotně edukační tábor, byl určen pro děti s onemocněním diabetes mellitus I. typu a sdruženým autoimunitním onemocněním s DM. Již poněkolikáté se konal na Prostřední Bečvě, tentokrát v termínu 5. 8. - 15. 8. 2018. Zúčastnilo se ho 62 dětí a 16 dospělých. Letošní celotáborová hra nesla název Piráti z Karibiku. Děti byly rozděleny do čtyř oddílů, kde každý plul svou lodí po světě. Díky hře si děti mohly vyzkoušet, že díky spojenectví a pomoci, lze urazit kus cesty. Kromě sportovních aktivit v lese a na hřišti byl v programu vyčleněn také čas na edukaci dětí. V rámci projektu Zdravý život s cukrovkou děti diskutovaly nad tématy Strava, Pohyb, Stres. Dozvěděly se také mnohé o první pomoci, mohly si vyzkoušet masáž srdce a v rámci edukační olympiády získaly nové informace o své nemoci, vhodném stravování, selfmonitoringu a kompenzačních pomůckách pro diabetiky. Olympiády se zúčastnily firmy poskytující tyto pomůcky, měly pro děti připravené odměny a formou hry jim představily své novinky.


26. 10. - 29. 10. 2018 XVII. Barevné DIAdny

 • Víkendový edukační pobyt XVII. ročník barevných DIAdnů se konal v hotelu Neptun, Malá Morávka od 26. 10. - 29. 10. 2018. Akce se účastnilo 62 osob z celé české republiky. Pro účastníky byly připraveny zajímavé přednášky. Přednáškovou činnost nám zajistili: MUDr. Naděžda Filáková, která přednášela o krizových situacích diabetu a také s rodiči i dětmi probrala podrobně Konverzační mapy. Mgr.Bc. Hana Vitásková se zabývala dětskou psychikou v krizových situacích - vše z pohledu onemocnění dítěte. MUDr. Ivana Miltnerová probrala s dětmi jak nejlépe pečovat o chrup. Markéta Karasová, Dis, nutriční terapeutka přednášela o vlivu zdravé výživy na naše zdraví. V průběhu pobytu se konaly také prezentace firem, které se věnují problematice diabetu. Vystoupili zástupci firem MTE, Ypsomed, Abbott, Medtronic a Promedika, kteří nás seznámili s novinkami v léčbě diabetu a s novými pomůckami pro léčbu diabetu.
 • Pro děti byl v rámci pobytu připraven bohatý program. Proběhly edukace pod vedením Anety Hegiové s názvem "Pan Doktor aneb výchova ke zdraví", který je projektem dramatické výchovy zaměřený na výchovu ke zdraví. V kreativních dílnách si mohly vyrobit různé kreativní výrobky. Děti si zacvičily, zahrály si turnaj ve stolním tenise a také si připravily vystoupení na závěrečný večer a Talent DIApobytu.


10. 11. 2018 Světový den diabetu - Pochod proti diabetu

 •  V sobotu 10. 11. 2018 uspořádalo Centrum pro dítě s diabetem, z.s již 3.ročníka akce Světový den diabetu v Ostravě. Akce se konala ve Foru Nová Karolína, kde měla veřejnost možnost načerpat informace o diabetu. Na podiu probíhaly rozhovory s lékaři, kteří se veřejnosti snažili přiblížit problematiku diabetu, informovat o jejich příznacích, léčbě a především prevenci, rodiče diabetických dětí přispěli svými příběhy o tom, jak nemoc ovlivnila životy jejich rodin. O příjemnou atmosféru se postaraly děti a učitelé z ZUŠ v Klimkovicích a to zpěvem, hudbou i tancem. Veřejnost měla také možnost změřit si hodnoty glykémie a krevního tlaku, který v přistavené sanitě měřil odborný zdravotnický personál. Dle záznamů, které zdravotníci vedli tuto možnost běem tří hodin měření využilo 110 osob.Na akci Světový den diabetu jsme navázali Pochodem proti diabetu, kdy se na pochod vydalo téměř 48 dětí, rodičů a veřejnosti. Trasa pochodu vedla od Fora Nová Karolina k hale U6 v areálu Dolní Vítkovice, které poskytlo účastníkům pochodu zvýhodněné ceny na vstupné do Malého světa techniky.


29. 11. 2018 Advent plný křídlení 

 • Opět jsme se zapojili do akce Advent plný křídlení, který se konal ve čtvrtek 29. 11. 2018 v hale GONG v Dolních Vítkovicích. Dopoledne probíhal Fundraising & Design. Odpolední program se skládal z kreativních workshopů, prodeje dárků, rozsvícení vánočního stromu a vystoupení neziskových organizací. Během celé akce probíhala dražba předmětů jednotlivých organizací. Naše centrum se zúčastnilo této dražby s obrazem "Společně vše zvládneme", který nakonec vydražila firma KODECAR za 2 000,- Kč. Obraz vytvořily děti na naší akci XVII. Barevné DIAdny. Obraz tvoří modrý kruh, který je celosvětovým symbolem diabetu a na obraze zdánlivě uvěznil ručičky dětí, které trpí tímto onemocněním. Méně na očích je však ta vlastnost kruhu, která spojuje rodiny s podobným příběhem, vytváří přátelská pouta a učí nejen nemocné děti, ale také jejich nejbližší, jak co nejlépe zvládnout toto onemocnění a plnohodnotně si užít života. A právě skrytá symbolika kruhu vystihuje podstatu působení spolku Děti s diabetem. Pozadí obrazu pak tvoří aktivity, kterými se spolek snaží především pomáhat ostatním. Celá akce probíhala v příjemné vánoční atmosféře, kdy jsme se u našeho stánku potkali nejen s našimi členy, ale i se spoustou zajímavých lidí.


7. FINANČNÍ ZPRÁVA SPOLKU ZA ROK 2018

 • Nepeněžní dary a spolupráce:
 •  MTE - dárky dětem na tábor 
 • ODS Eurovia Ostrava - převoz materiálu tábor
 • DIAstyl - uveřejnění článku o činnosti OS 
 • Promedica - proužky do glukometru, glukometry 
 • Česká spořitelna - dárky dětem na tábor 
 • Umton Barvy, Preciosa, Centropen, Bead Game - kreativa (tempery, korálky, fixy, mozaiky) 


Výdaje za běžnou činnost:

Počáteční stav pokladny k 1. 1. 2018: 996,-Kč Konečný stav pokladny k 31. 12. 2018: 31 542,-Kč

Počáteční stav účtu k 1. 1. 2018: 229 248,56 Kč Konečný stav na účtu k 31. 12. 2018: 177 126,04 Kč

8. ZÁMĚRY PRO ROK 2019

 •   podpora a rozvoj aktivit
 •   zabezpečení běžného chodu 
 •   vnitřní směrnice a pravidla 
 •   finanční zabezpečení organizace, zajištění vícezdrojového financování, oslovení potenciálních sponzorů a dárců, aktivní fundraising 
 •   prohloubení spolupráce v lokalitě, navázání nových kontaktů se spolupracujícími institucemi.

9. PODĚKOVÁNÍ

Činnost a rozvoj Centra pro dítě s diabetem, z.s. by nebyla možná bez podpory partnerů, kteří se na ni podílejí. Především bychom chtěli poděkovat za podporu Statutárnímu městu Ostrava, Moravskoslezskému kraji a Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Velmi si vážíme podpory ze strany lékařů a zdravotnického personálu dětských oddělení a diabetologických poraden v celém Moravskoslezském kraji.

Poděkování patří také spolupracujícím firmám z oboru diabetologie. Nezapomínáme ani na všechny ostatní firmy a jednotlivce, kteří jakoukoliv formou podpořili činnost spolku v roce 2018. Každá nabídnutá pomoc je pro nás důležitá a velmi si ji ceníme.

Děkujeme za pochopení, trpělivost a důvěru Vám všem, kteří společně s námi věříte ve smysluplnost a důležitost našeho konání.