Výroční zpráva 2017

OBSAH

 1. Základní údaje spolku
 2. Poslání a cíle
 3. Orgány spolku
 4. Úvodní slovo
 5. Stručná historie
 6. Zpráva o činnosti
 7. Finanční zpráva spolku za rok 2017
 8. Záměry pro rok 2018
 9. Poděkování

1. Základní údaje spolku

Název: Centrum pro dítě s diabetem, z.s.

Právní forma: Spolek

Registrace: zapsáno dne 1. 1. 2014 u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 6445,

Datum vzniku: 6. 9. 2004

Sídlo: Jurečkova 1812/16, Ostrava, PSČ 702 00

IČ: 26673371   DIČ: CZ26673371     Bankovní spojení: Fio Banka, 2200584943/2010


2. POSLÁNÍ A CÍLE

Centrum pro dítě s diabetem vzniklo za účelem poskytování informací, rad a pomoci všem, jež se na něj obrátí. Usiluje o to, aby občané s onemocněním Diabetes mellitus I. typu a jejich rodinní příslušníci měli možnost vyjádřit své potřeby či hájit oprávněné zájmy.

Cílem je:

 • pomoci diabetickým dětem a jejich rodinným příslušníkům vyrovnat se s celoživotním onemocněním Diabetes mellitus I. typu a posilovat sebevědomí dětí
 • organizovat společná setkání
 • umožnit vzájemnou výměnu zkušeností
 • zprostředkovat přísun aktuálních informací z oblasti léčby diabetu, sociální i zdravotní péče
 • napomáhat naučit se žít s diabetem, což znamená vědět co nejvíce o podstatě nemoci, léčbě, dietě, režimu, aplikačních pomůckách, selfmonitoringu, o akutních a pozdních komplikacích
 • posílit vztah mladého diabetika a jeho zdravotnického týmu (rodič má mít důvěru v pomoc po zdravotní stránce, lékař v maximální úsilí rodiče)
 • organizovat sportovní a kulturní aktivity
 • zrovnoprávnit postavení osob s DM ve společnosti, dosáhnout rovného postavení dětí s DM v předškolních, školních a dalších zařízeních
 • přispívat ke zvyšování informovanosti široké veřejnosti o problematice DM
 • spolupracovat s dalšími organizacemi působícími v této oblasti nejen na území České republiky.

3. ORGÁNY SPOLKU

Rozhodnutím Členské schůze Centra pro Dítě s diabetem byly zvoleny orgány spolku ve složení:

Orgány spolku

Statutárním orgánem spolku je rada spolku. Radu zastupuje předsedkyně spol.

MgA. Jana Přečková členka rady, předsedkyně spolku (od 5. 5. 2015)

Martina Bryndačová členka rady

Mgr. Michaela Břízová členka rady

Dana Norská členka rady

Michaela Bryndačová členka rady

Lucie Brdová členka rady

Roman Souček člen rady

Lenka Lacinová předsedkyně kontrolní komise

Tomáš Žůrek člen kontrolní komise

Pavla Gelnarová člen kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku.

Zaměstnanci:

Edita Vinárková administrativní a koordinační pracovník (od 1. 10. 2017)

4. ÚVODNÍ SLOVO

Tato výroční zpráva dokazuje, že rok 2017 i přes velké potíže způsobené nedostatkem zaměstnanců, a sníženými dotacemi našich donátorů jsme dokázali zachovat chod spolku a zorganizovat několik úspěšných akcí.

Našim hlavním úkolem je pomáhat dětem s diabetem mellitus I. typu a jejich rodinám. Toto vše by nebylo možné bez podpory mnoha lidí, firem a organizací. Chtěla bych poděkovat svým spolupracovníkům, členům rady i revizní komise, odborným poradcům, lékařům, poskytovatelům dotací i dárcům, kteří nás v loňském roce podpořili, všem přátelům i příznivcům, kteří vědí a rozumí tomu, proč tuto práci děláme, a že má obrovský smysl a význam.

Již tradičně se uskutečnila celá řada akcí, jejichž společným jmenovatelem se stala edukace - nikdy nekončící program vzdělávání vedoucí k samostatnému zvládání diabetu. Z přednášek, besed, diskusí a vzájemné výměny zkušeností v přátelské atmosféře si všichni, děti, rodiče a další rodinní příslušníci, mohli odnést mnoho podnětů a nových informací pro lepší zvládnutí této nemoci.

V roce 2017 jsme se nejvíce potýkali s nedostatkem lidských zdrojů na přípravu akcí, ale hlavně na zajištění celoročního provozu Centra pro dítě s diabetem. Podávání žádostí na nové dotace a vyúčtování již dokončených projektů vyžaduje mnoho času.

Doufám, že se nám podaří najít další zapálené dobrovolníky pro práci v radě a revizní komisi, aby činnost spolku mohla pokračovat a dodávat odvahu do života dalším rodinám s dětmi, které onemocní diabetem.

Všem, kteří nás v loňském roce podporovali a podporují, děkujeme za přízeň.

Vážíme si toho!!!

                                                                                    MgA. Jana Přečková

5. STRUČNÁ HISTORIE

Občanské sdružení Dítě s diabetem bylo založeno 6. září 2004 z iniciativy rodičů, žijících v Moravskoslezském kraji, jejichž děti onemocněly nevyléčitelnou nemocí Diabetes mellitus (dále jen DM) I. typu - cukrovkou. Ve své činnosti navazuje na aktivity Klubu Moravskoslezského kraje, který v regionu působil od října 2001 a pracoval pod Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí v ČR se sídlem v Praze (SRPDD).

Dne 15. 9. 2005 bylo za podpory Statutárního města Ostravy otevřeno Edukační centrum pro děti s diabetem, jehož prostory byly v roce 2006 za podpory Nadace ČEZ, Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje rozšířeny o dětský koutek, sklad a kancelář.

Rok 2009 byl pro sdružení ve znamení několika změn. Svou činnost zahájil v červnu nový tým pracovníků, byla zvolena nová rada občanského sdružení, která dne 28. 5. 2009 zvolila ze svého středu novou předsedkyni a místopředsedkyni.

Rok 2010 byl tedy prvním rokem společného úsilí pracovníků a dobrovolníků OS, kteří se Vám snažili nabízet takové aktivity, aby byly pro Vás přínosné.

Rok 2011 ukázal, že o aktivity, které pořádá sdružení, je stále větší zájem. V tomto roce přibylo 23 nových členů. Většinou se jednalo o rodiny s menšími dětmi, které potřebují pomoc nejen s přijetím nemoci, s edukací, ale i v oblasti sociální.

Rok 2012 byl pro nás rokem, kdy jsme se stali úspěšnými žadateli v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V srpnu se zahájil projekt "Cesta za poznáním".

V roce 2013 jsme kromě našich tradičních aktivit realizovali vzdělávací aktivity v rámci projektu financovaného z EU - "Cesta za poznáním".

Rok 2014 byl plný novinek a změn. Od 1. 1. 2014 začal platit nový Občanský zákoník a naše občanské sdružení se transformovalo na spolek. Dva předcházející roky nám pomohl s financováním sdružení projekt EU. Bohužel v tomto roce se nepodařilo zajistit dostatek financí na pokrytí provozních nákladů OS. Díky přijatým úsporným opatřením jsme vše ustáli. Svou činnost ukončili dlouholetí členové rady a revizní komise, byli osloveni noví aktivní členové, kteří se stali členy rady a revizní komise v lednu 2015.

Na valné hromadě Občanského sdružení Dítě s diabetem konané dne

29. 4. 2015 byly schváleny nové stanovy, včetně nového názvu Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Dne 5. 5. 2015 začalo funkční období nové předsedkyni MgA. Jany Přečkové.

Spolek evidoval v roce 2017 140 členů z celého Moravskoslezského kraje a dalších koutů České republiky. Činnost spolku byla zajišťována během roku 2017 pouze pracovníky na DPP, změna nastala od 1. 10. 2017, kdy na HPP pracuje administrativní a koordinační pracovník.

6. ZPRÁVA O ČINNOSTI

"Rádi poradíme"
Poskytování poradenství z oblasti diabetu a problémů s tím souvisejících (léčba, sociální, právní a psychologické poradenství)

Centrum pro dítě s diabetem, z.s.

Jurečkova 1812/16

Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

Po - Pá - 8.30 - 15.00 hod

(Doporučujeme si vždy návštěvu domluvit dopředu. Během dne se často pohybujeme mimo kancelář)

Návštěvy nově diagnostikovaných pacientů

Navázání kontaktů s nově diagnostikovaným pacientem (rodičem pacienta). Návštěva v nemocnici nebo doma, poskytnutí edukačních materiálů, informací o životě s diabetem, poradenství, pomoc s vyrovnáním se s celoživotním onemocněním, seznámení s aktivitami spolku, nabídka členství.

Provozování a profesionalizace edukačního centra pro děti s diabetem plně odráží potřebu všech zainteresovaných.

Velmi významnou zpětnou vazbou je opakovaný zájem ze strany dětí a rodičů, či rodinných příslušníků. Pro naše aktivity je pak neméně důležitý pravidelný kontakt s lékaři diabetology, kteří nás podporují.

Vydávání edukačních materiálů

Pro nově diagnostikované pacienty i pro pokročilé diabetiky máme k dispozici edukační sady. Součástí sad jsou stěžejní knihy týkající se péče o dítě s diabetem a také materiály, které vydáváme my sami. Velká část edukačních sad z roku 2017 je již mezi pacienty, část je umístěna u vybraných lékařů v Moravskoslezském kraji a několik jich máme v sídle spolku.

5. 5. - 7. 5. 2017

Vítání jara v Beskydech - víkendový edukační pobyt

SKI PARK GRUŇ

 • prezentace firmy MEDTRONIC a PROMEDICA - Vše o léčbě inzulínovou pumpou
 • co ovlivňuje glykémii (MUDr. Naděžda Filáková)
 • konverzační mapy (MUDr. Naděžda Filáková)
 • vztahová problematika očima psychiatra (MUDr. Ján Olej)
 • posezení a povídání o diabetu, společná procházka - Švarná Hanka - Gruň
 • program pro děti - kreativní činnost, míčové hry, stolní tenis

Počet účastníků: 50

3. 7. - 9. 7. 2017

Společně vše zvládneme - tábor pro rodiče s dětmi

Horský hotel LIPTOV, Ostravice

 • pobytu se účastnili rodiče a děti z celé republiky
 • děti měly zajištěný bohatý program - celotáborová hra "Cesta kolem světa"
 • hry v přírodě, kreativní dílna, pěší výlety, koupání, golf
 • prezentace firem Promedica, Medtronic, MTE
 • edukace MUDr. Helena Vávrová, sportování s diabetem
 • edukace Bc. Markéta Karasová , zdravý životní styl

Počet účastníků: 39

30. 7. - 9. 8. 2017

Letní zdravotně edukační tábor - tábor pro děti

Škola v přírodě, Prostřední Bečva

 • edukace dětí - dávkování inzulínu, vhodného stravování, selfmonitoring
 • sportování s diabetem
 • pohybové aktivity
 • pěší výlety do okolí, turnaje ve vybíjené, fotbalu
 • diskotéka, táborák, filmový večer - kino, stezka odvahy

Na táboře proběhla celotáborová hra na téma Pán Prstenů. Děti si našly nové kamarády, měly možnost zažít táborový život, stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Tábor se dětem líbil, na konci tábora již plánovaly, jak se opět sejdou příští prázdniny.

Počet účastníků: 64

26. 10. - 29. 10. 2017    XVI. Barevné DIAdny - víkendový edukační pobyt

Hotel Neptun, Jeseníky

 • přednáška z oblasti diabetologie - sportování s diabetem

(MUDr. Naděžda Filáková)

Onemocnění sdružená s diabetem a chronické komplikace diabetu,

Výživa dětí

(MUDr. Ivana Röschlová)

 • prezentace firem: Medtronic, MTE, Promedica, Roche
 • aktivní program pro děti (edukace, tvůrčí dílna, turnaj ve stolním tenise, míčové hry)
 • pochod proti diabetu
 • závěrečný program s vystoupením dětí

Počet účastníků: 105

27. 10. 2017  Pochod proti diabetu

 III. ročník Pochodu proti diabetu se konal v Jeseníkách.

Trasa vedla z Malé Morávky na chatu Barborku a ti odvážnější došli až na Praděd.


7. FINANČNÍ ZPRÁVA SPOLKU ZA ROK 2017

Struktura a objem přijatých a vynaložených finančních prostředků v roce 2017

Nepeněžní dary a spolupráce

MTE - dárky dětem na tábor

ODS Eurovia Ostrava - převoz materiálu tábor

DIAstyl - uveřejnění článku o činnosti OS

Promedica - proužky do glukometru, glukometry

Česká spořitelna - dárky dětem na tábor

Alza - datové uložiště

Příjmy z dotací, darů a příspěvků pro běžnou činnost: 1 205 562,76 Kč

Výdaje za běžnou činnost:

Počáteční stav pokladny k 1. 1. 2017: 13 994 Kč

Konečný stav pokladny k 31.12 2017: 996 Kč

Počáteční stav účtu k 1.1 2017: 17 176 Kč

Konečný stav na účtu k 31.12 2017: 229 248,56 Kč

8. ZÁMĚRY PRO ROK 2018

 • podpora a rozvoj aktivit
 • zabezpečení běžného chodu
 • vnitřní směrnice a pravidla
 • finanční zabezpečení organizace, zajištění vícezdrojového financování, oslovení potenciálních sponzorů a dárců, aktivní fundraising
 • prohloubení spolupráce v lokalitě, navázání nových kontaktů se spolupracujícími institucemi

9. PODĚKOVÁNÍ

Činnost a rozvoj Centra pro dítě s diabetem, z.s. by nebyla možná bez podpory partnerů, kteří se na ni podílejí.

Především bychom chtěli poděkovat za podporu Statutárnímu městu Ostrava, Moravskoslezskému kraji a Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Velmi si vážíme podpory ze strany lékařů a zdravotnického personálu dětských oddělení a diabetologických poraden v celém Moravskoslezském kraji.

Poděkování patří také spolupracujícím firmám z oboru diabetologie.

Nezapomínáme ani na všechny ostatní firmy a jednotlivce, kteří jakoukoliv formou podpořili činnost spolku v roce 2017. Každá nabídnutá pomoc je pro nás důležitá a velmi si ji ceníme.

Děkujeme za pochopení, trpělivost a důvěru Vám všem, kteří společně s námi věříte ve smysluplnost a důležitost našeho konání....