Dávky sociální podpory

05.03.2018

Dávky státní sociální podpory

Od 1.1.2012 se byl rodičům pečujícím o diabetické dítě ve věku od 3 do 7 let odebrán rodičovský příspěvek.

Nově je upraveno jen poskytování tohoto příspěvku pro děti do 3 let:

V souvislosti se zásadní změnou konstrukce rodičovského příspěvku, zánikem speciálních posudkových kritérií pro posuzování zdravotního stavu pro účely dávek státní sociální podpory a vyloučením souběhu s příspěvkem na péči u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, je přechod dosavadních nároků na rodičovský příspěvek rodičů pečujících o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené a povinnosti s tím související podrobně upraven. Nárok na rodičovský příspěvek, který se poskytoval podle dosavadních předpisů při péči o zdravotně postižené dítě, které bylo k 1. 1. 2012 mladší 3 let, se nadále poskytuje ve výši 7 600 Kč do 3 let věku dítěte, pokud toto dítě nemá nárok na příspěvek na péči. Má-li takové dítě nárok na příspěvek na péči, musí rodič do 31. 1. 2012 zvolit jednu z těchto dávek a druhá se odejme. Aby měli všichni rodiče možnost volit do konce ledna 2012 mezi rodičovským příspěvkem (ve výši 7 600 Kč měsíčně do 3 let věku dítěte) a příspěvkem na péči, stanoví se zároveň, že všechny děti starší jednoho roku, které zakládají nárok na rodičovský příspěvek z titulu svého zdravotního postižení, se nejdéle do 31. 12. 2012 považují za osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni I nebo II a mají nárok na příspěvek na péči.

Poslední aktualizace: 30. 12. 2011, Autor: MPSV odbor 21

Co je to příspěvek na péči (PnP)?

Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách, která je určena na úhradu poskytovaných sociálních služeb či potřebné pomoci od osoby blízké nebo jiné. K jiným účelům PnP použít nelze.

Kdo má nárok na PnP?

Nárok na PnP vznikne každé osobě, která - kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu - při péči o sebe sama a při zajištění vlastní soběstačnosti potřebuje pomoc jiné fyzické osoby v rozsahu stanoveném zákonem o sociálních službách.

Kde o PnP žádat a jaké tiskopisy jsou třeba?

O příspěvku na péči rozhodují sociální odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Žadatel o PnP musí vyplnit předepsaný formulář Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář Oznámení o poskytovateli pomoci. Podkladem pro rozhodnutí obecního úřadu je místní šetření sociálních pracovníků a posudek LPS.